REGULAMIN PROMOCJI

„Rabat 10% na meblenaczasie.pl”

  

§1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.     Organizatorem Promocji „Rabat 10% na meblenaczasie.pl” jest Grzegorz Kołakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno nr 42, 06-300 Przasnysz, NIP 7611422449.

2.     Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego meblenaczasie.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

§2

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

3.     Promocja rozpoczyna się w dniu 09.11.2021 r. i trwa do 30.09.2022.

4.     Promocja dotyczy zamówień złożonych na stronie meblenaczasie.pl.

5.     W promocji mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne.

6.     Po złożeniu zamówienia, w koszyku należy wpisać kod rabatowy „ VICTORIA10” , który uruchomi rabat 10% na cały asortyment sklepu z wyłączeniem mebli firmy Mebin, na które udzielamy z kodem „VICTORIA5” 5% rabatu.

7.     Rabatem nie są objęte produkty, które są przecenione oraz są już w promocji.

8.     Udział w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Sklepu opublikowanego na: https://meblenaczasie.pl/content/3-regulamin.

9.     Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

10.   Promocja obowiązuje dla wszystkich form płatności.

11.   Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie.

§3

REKLAMACJE 

13.   Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać drogą elektroniczną na adres

e-mail kontakt@meblenaczasie.pl.

14.   W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację.

15.   Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.

16.   Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROMOCJI

17.   Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.   Niniejszy Regulamin Promocji „Rabat 10%” jest publicznie dostępny na stronie meblenaczasie.pl.

19.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a)     zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b)     przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

c)     zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

20.   W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację pod adresem .

21.   Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

22.   Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://meblenaczasie.pl/content/3-regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

23.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2021 r. i obowiązuje do 30.09.2022.